Logo Erasmus

Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047316

Termín realizace: 1.6.2018 – 31.5.2020

Obecným cílem projektu je získat zkušenosti na školách a vzdělávacích institucích v zahraničí a nové zkušenosti a dovednosti implementovat do praxe školy.

7 pedagogů postupně navštíví školy ve Španělsku, na Islandě, v Německu a na Slovensku. V Estonsku jeden pedagog získá kompetence v oblasti digitalizace školy.

Tento obecný cíl je postaven na specifických cílech:

1) posílit a rozšířit manažerské a pedagogické kompetence, komparovat a implementovat získané relevantní znalosti do praxe školy

2) podpořit proces digitalizace školy

3) podpořit proces implementace Evropské dimenze do školy - aktivně udržovat profil na eTwinningu pro rozvoj budoucí mezinárodní spolupráce s možností realizovat v budoucnosti projekt v rámci KA2.

V předchozí výzvě 2017 prvních 5 pedagogů získalo mnoho zkušenosti s realizací mobilit, absolvované strukturované kurzy se pro ně staly velmi důležitými aktivitami jak pro jejich rozvoj, tak přeneseně i pro školu jako celek a v konečném důsledku i pro naše žáky. Vzhledem k ziskům a přínosům pro školu vyplynul zájem jak vedení školy, tak i samotných účastníků realizovat mobility i v této výzvě.

Do výzvy 2018 je zapojeno celkem 7 pedagogů: 3 pedagogové, kteří již mobilitu absolvovali. Z toho 2 učitelé chtějí získat více zkušeností i z jiných zemí, chtějí porovnat různé přístupy a možnosti systémů vzdělávání v různých kulturách a společnostech, třetí učitel z této skupiny je koordinátor aktivit v oblasti informačních a komunikačních technologií, který potřebuje získat odborné informace týkající se digitalizace školy. Dále jsou aktivní 4 noví účastníci, kteří se na základě diseminace zkušeností z výzvy 2017 od svých kolegů rozhodli získat novou zkušenost při realizaci mobility pro výkon své práce.

Hlavními oblastmi pro zlepšení jsou definovány:

- zvýšení kompetencí managementu - mobilit se účastní ředitel školy a zástupkyně pro teoretickou výuku

- zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků včetně jazykových - díky realizovaným mobilitám

- nové vyučovací metody a nástroje - díky účasti ve strukturovaných kurzech a realizaci job-shadowingu

- posílení evropského rozměru - vytvořením profilu v síti e-Twinning pro navazování kontaktu s jinými školami

- získání znalostí pro podporu změnového procesu digitalizaci instituce.

Oproti minulé výzvě 2017 lze definovat inovace v obsahu projektu:

1) do mobilit je zapojeno více pedagogických pracovníků, celkem 7 osob, z tohoto počtu jsou 4 noví účastníci

2) do mobilit jsou nově zapojeni i dva vedoucí pracovníci školy - ředitel školy a zástupkyně pro teoretickou výuku

3) nově je plánována mobilita "job-shadowing" - účastní se vedoucí pracovnice (zástupkyně pro teor.výuku) a učitel odborných předmětů

4) mobilita pro digitalizaci školy.

Projekt je řízen interním týmem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.