Loading color scheme

Přijímací řízení pro školní rok 2022-2023

Publikováno 7. 6. 2022

pdf Stáhnout výsledky 2. kola přijímacího řízení oborů C,J

Informace k zápisovému lístku

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Žákům základní školy ho vydává ředitel/ka základní školy. Ostatním uchazečům (např. těm, kteří se znovu hlásí do denní formy vzdělávání nebo cizincům) ho vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště/podle místa pobytu na území ČR uchazeče.

Adresa Krajského úřadu Libereckého kraje: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zápisový lístek se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na zvolenou střední školu tj. do 21. června 2022.

Zápisový lístek, prosím, odevzdejte v kanceláři v 1. patře hlavní školní budovy SOŠ, Liberec, Jablonecká 999 (kancelář p. David Liška) nebo na sekretariátu školy v 3. patře (p. Eva Králová). Ve výše uvedené lhůtě jej lze na adresu školy zaslat i doporučeně. V zápisovém lístku vyplňte obor vzdělání, na který uchazeče zapisujete a podpisy uchazeče i zákonného zástupce.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě, že zápisový lístek uchazeč neodevzdá ve stanovené lhůtě, posledním dnem této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Opakované uplatnění zápisového lístku je možné pouze ve výjimečných případech (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.- školský zákon).

Informace k doporučením ze školských poradenských zařízení (ŠPZ)

Vážení uchazeči, zákonní zástupci, informaci o přijetí uchazeče bez zbytečného odkladu, prosím, oznamte Vaší poradně (PPP, SPC), která uchazeči/uchazečce vystaví Doporučení pro vzdělávání ke vzdělávání ve škole zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona a které bude vyhotoveno přímo pro vzdělávání žáka v SOŠ Liberec, Jablonecká 999. Toto doporučení je potřebné pro nástup do naší školy a studium zvoleného oboru.

 

INFORMAČNÍ ODPOLEDNE PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE

Informační odpoledne pro přijaté uchazeče v oborech Obchodní škola, Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá a jejich zákonné zástupce se uskuteční ve čtvrtek 25. 8. 2022 v 15 hodin v budově školy v Mařanově ul. 650, Liberec-Vesec.

Sledujte, prosím, internetové stránky školy. Určitě Vás budeme v dostatečném předstihu o všech důležitých termínech informovat.

 

pdf Stáhnout výsledky 2. kola přijímacího řízení oborů E

Informace k zápisovému lístku

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Žákům základní školy ho vydává ředitel/ka základní školy. Ostatním uchazečům (např. těm, kteří se znovu hlásí do denní formy vzdělávání nebo cizincům) ho vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště/podle místa pobytu na území ČR uchazeče.

Adresa Krajského úřadu Libereckého kraje: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zápisový lístek se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na zvolenou střední školu tj. do 9. června 2022.

Zápisový lístek, prosím, odevzdejte v kanceláři v 1. patře hlavní školní budovy SOŠ, Liberec, Jablonecká 999 (kancelář p. David Liška) nebo na sekretariátu školy v 3. patře (p. Eva Králová). Ve výše uvedené lhůtě jej lze na adresu školy zaslat i doporučeně. V zápisovém lístku vyplňte obor vzdělání, na který uchazeče zapisujete a podpisy uchazeče i zákonného zástupce.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě, že zápisový lístek uchazeč neodevzdá ve stanovené lhůtě, posledním dnem této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Opakované uplatnění zápisového lístku je možné pouze ve výjimečných případech (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.- školský zákon).

Informace k doporučením ze školských poradenských zařízení (ŠPZ)

Vážení uchazeči, zákonní zástupci, informaci o přijetí uchazeče bez zbytečného odkladu, prosím, oznamte Vaší poradně (PPP, SPC), která uchazeči/uchazečce vystaví Doporučení pro vzdělávání ke vzdělávání ve škole zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona a které bude vyhotoveno přímo pro vzdělávání žáka v SOŠ Liberec, Jablonecká 999. Toto doporučení je potřebné pro nástup do naší školy a studium zvoleného oboru.

 

INFORMAČNÍ ODPOLEDNE PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE

Informační odpoledne pro přijaté uchazeče v oborech E (Jablonecká ul.) a jejich zákonné zástupce se uskuteční ve čtvrtek 25. 8. 2022 v 15 hodin v budově školy v Jablonecké ul.

Sledujte, prosím, internetové stránky školy. Určitě Vás budeme v dostatečném předstihu o všech důležitých termínech informovat.

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

V souladu s § 60, odst. 1 školského zákona vyhlašuji první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

OborPočet uchazečů
Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) 15
Zahradnické práce (41-52-E/01) 3
Malířské a natěračské práce (36-57-E/01) 2
Provozní služby (69-54-E/01) 9
Obchodní škola (63-51-J/01) 4
Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) 1

 

Jednotná kritéria do oborů vzdělání denní formy a způsob hodnocení jejich splnění

KritériumZpůsob hodnocení
Prospěch Hodnocení průměrného prospěchu na vysvědčeních z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku) v bodové škále od 0 do 100 bodů (nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020).
Chování Hodnocení chování na vysvědčeních z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku) v bodové škále od 0 do 400 bodů (nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020).
Poslední ročník povinné školní docházky Hodnocení v bodové škále od 10 do 100 bodů (9. ročník 100 b., 8. ročník 20 b., 7. a nižší ročník 10 b.).
Typ školy, kde absolvoval uchazeč povinnou školní docházku Hodnocení 500 bodů absolvent ZŠ/ ZŠ praktická, 0 bodů absolvent ZŠ speciální.
Uchazeč podává přihlášku do SOŠ Jablonecká Poprvé – 500 bodů; podruhé – 100 bodů; potřetí – 0 bodů.
Motivační rozhovor obchodní škola Hodnocení ve škále 0 – 800 bodů, minimální počet pro přijetí je v ústní části zkoušky je 200 bodů.
Motivační rozhovor praktická škola dvouletá Hodnocení ve škále 0 – 800 bodů, minimální počet pro přijetí je 300 bodů.
Motivační rozhovor praktická škola jednoletá Hodnocení ve škále 0 – 800 bodů, minimální počet pro přijetí je 300 bodů.

 

Dle § 60d odst. 3 školského zákona podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí určené součtem bodů uchazeče za jednotlivá kritéria. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení. Při rovnosti dosažených bodů za stanovená kritéria bude v celkovém pořadí upřednostněn uchazeč s lepším prospěchem v předmětu praktických činností (případně předmětu s jiným názvem zaměřeném na pracovní činnosti) v posledním ročníku povinné školní docházky a s celkovým lepším průměrným prospěchem z posledních tří klasifikačních období plnění povinné školní docházky.

Ředitel školy dle § 60, odst. 3 stanovuje školní přijímací zkoušku – motivační rozhovor, zaměřený na studijní předpoklady uchazeče. Tato zkouška se týká pouze oborů Obchodní škola, Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá (obory typu C, J). Uchazeči v ostatních oborech vzdělání zkoušku nekonají (obory typu E).

 

Informace k motivačním rozhovorům – školní přijímací zkouška

Motivační rozhovor oboru Obchodní škola se skládá z části písemné – jednoduché úlohy v matematice a českém jazyce v bodové škále 0–300 bodů a z části ústní v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–250 bodů a v oblasti všeobecných znalostí v bodové škále 0–250 bodů. Maximální počet dosažených bodů je 800. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 200 bodů v ústní části.

Motivační rozhovor oboru Praktická škola dvouletá se skládá z části ústní - v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–400 bodů, v oblasti jemné a hrubé motoriky v bodové škále 0–200 bodů a v oblasti studijních předpokladů 0–200 bodů. Studijní předpoklady jsou zaměřené na výživu a přípravu pokrmů, práce s materiály, šití, rodinnou výchovu, čtení s porozuměním, opis textu jednoduché věty a časovou orientaci. Maximální počet dosažených bodů je 800. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 300 bodů.

Motivační rozhovor oboru Praktická škola jednoletá se skládá z části ústní - v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–350 bodů, v oblasti jemné a hrubé motoriky v bodové škále 0–100 bodů a v oblasti studijních předpokladů 0–350 bodů. Studijní předpoklady jsou zaměřené na výživu a přípravu pokrmů, provoz a údržbu domácnosti, rodinnou výchovu, čtení s porozuměním, opis textu jednoduché věty a časovou orientaci. Maximální počet dosažených bodů je 800. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 300 bodů.

Motivační rozhovor (školní přijímací zkouška) se koná v pondělí 6. 6. 2022.

 

Přihláška

Přihláška ke vzdělávání se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo.

  Formulář přihlášky ke studiu

Součástí přihlášky je lékařský posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. Tento posudek vyžadujeme u přihlášek do všech našich oborů vzdělání.

Uchazeč spolu s přihláškou dokládá doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami - §1, odst. 1 písm. h) Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč, který se hlásí přímo ze základní školy, bude mít na zadní straně přihlášky doplněnou klasifikaci prospěchu a chování z posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky, opatřenou razítkem školy. Uchazeč, který se hlásí ze střední školy, z domácnosti apod., přikládá k přihlášce úředně ověřené kopie dvou posledních vysvědčení plnění povinné školní docházky.

Základní škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace - § 51, odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

V přihlášce uchazeč uvádí jen 1 školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu.

 

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro 2. kolo přijímacího řízení do 23. května 2022.

Možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí budou mít uchazeči oborů E dne 25. 5. 2022 od 13:30 do 14:30 hodin. Výsledky oborů E budou publikovány dne 26. 5. 2022.

Možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí budou mít uchazeči oborů C, J dne 6. 6. 2022 od 13:30 do 14:30 hodin. Výsledky oborů C, J budou publikovány dne 7. 6. 2022.

Důvody pro vrácení přihlášky uchazeči respektive nezařazení uchazeče do přijímacího řízení

 • Přihláška není na předepsaném tiskopisu stanoveném ministerstvem - § 60a školského zákona
 • Přihláška postrádá náležitosti jako posudek o zdravotní způsobilosti, podpisy uchazeče respektive zákonného zástupce uchazeče, vyjadřující souhlas s jejím podáním, osobní údaje uchazeče, hodnocení chování a prospěchu uchazeče z posledních dvou ročníků, ve kterých plnil nebo plní povinnou školní docházku a zvolený obor vzdělání
 • Přihláška postrádá přiložené doporučení ze školského poradenského zařízení ke vzdělávání uchazeče ve škole zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona
 • Přihláška je poškozena nebo znečištěna, obsah je nečitelný
 • Přihláška byla doručena škole po termínu respektive podací razítko došlé zásilky je po termínu 23. 5. 2022
 • Posudek o zdravotní způsobilosti vylučuje vzdělávání uchazeče ve zvoleném oboru
 • Přihláška obsahuje obor vzdělání, který není v nabídce aktuálně otevíraných oborů školy

 

PhDr. Milan Adamec
ředitel školy

 

pdf Stáhnout výsledky 1. kola přijímacího řízení obory C, J

 

Publikováno 28. 4. 2022

Informace k zápisovému lístku

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Žákům základní školy ho vydává ředitel/ka základní školy. Ostatním uchazečům (např. těm, kteří se znovu hlásí do denní formy vzdělávání nebo cizincům) ho vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště/podle místa pobytu na území ČR uchazeče.

Adresa Krajského úřadu Libereckého kraje: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zápisový lístek se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na zvolenou střední školu tj. do 12. května 2022.

Zápisový lístek, prosím, odevzdejte v kanceláři v 1. patře hlavní školní budovy SOŠ, Liberec, Jablonecká 999 (kancelář p. David Liška) nebo na sekretariátu školy v 3. patře (p. Eva Králová). Ve výše uvedené lhůtě jej lze na adresu školy zaslat i doporučeně. V zápisovém lístku vyplňte obor vzdělání, na který uchazeče zapisujete a podpisy uchazeče i zákonného zástupce.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě, že zápisový lístek uchazeč neodevzdá ve stanovené lhůtě, posledním dnem této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Opakované uplatnění zápisového lístku je možné pouze ve výjimečných případech (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.- školský zákon).

Informace k doporučením ze školských poradenských zařízení (ŠPZ)

Vážení uchazeči, zákonní zástupci, informaci o přijetí uchazeče bez zbytečného odkladu, prosím, oznamte Vaší poradně (PPP, SPC), která uchazeči/uchazečce vystaví Doporučení pro vzdělávání ke vzdělávání ve škole zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona a které bude vyhotoveno přímo pro vzdělávání žáka v SOŠ Liberec, Jablonecká 999. Toto doporučení je potřebné pro nástup do naší školy a studium zvoleného oboru.

 

INFORMAČNÍ ODPOLEDNE PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE

Informační odpoledne pro přijaté uchazeče v oborech Obchodní škola, Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá a jejich zákonné zástupce se uskuteční ve čtvrtek 25. 8. 2022 v 15 hodin v budově školy v Mařanově ul. 650, Liberec-Vesec.

Sledujte, prosím, internetové stránky školy. Určitě Vás budeme v dostatečném předstihu o všech důležitých termínech informovat.

 

pdf Stáhnout výsledky 1. kola přijímacího řízení

Informace k zápisovému lístku

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Žákům základní školy ho vydává ředitel/ka základní školy. Ostatním uchazečům (např. těm, kteří se znovu hlásí do denní formy vzdělávání nebo cizincům) ho vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště/podle místa pobytu na území ČR uchazeče.

Adresa Krajského úřadu Libereckého kraje: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zápisový lístek se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na zvolenou střední školu tj. do 6. května 2022.

Zápisový lístek, prosím, odevzdejte v kanceláři v 1. patře hlavní školní budovy SOŠ, Liberec, Jablonecká 999 (kancelář p. David Liška) nebo na sekretariátu školy v 3. patře (p. Eva Králová). Ve výše uvedené lhůtě jej lze na adresu školy zaslat i doporučeně. V zápisovém lístku vyplňte obor vzdělání, na který uchazeče zapisujete a podpisy uchazeče i zákonného zástupce.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě, že zápisový lístek uchazeč neodevzdá ve stanovené lhůtě, posledním dnem této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Opakované uplatnění zápisového lístku je možné pouze ve výjimečných případech (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.- školský zákon)

Informace k doporučením ze školských poradenských zařízení (ŠPZ)

Vážení uchazeči, zákonní zástupci, informaci o přijetí uchazeče bez zbytečného odkladu oznamte Vaší poradně (PPP, SPC), která uchazeči/uchazečce vystaví Doporučení pro vzdělávání ke vzdělávání ve škole zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona a které bude vyhotoveno přímo pro vzdělávání žáka v SOŠ Liberec, Jablonecká 999. Toto doporučení je potřebné pro nástup do naší školy a studium zvoleného oboru.

K přihlášce ke vzdělávání je nutné doložit platné doporučení školského poradenského zařízení, ke vzdělávání ve škole zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona. Pokud bylo toto doporučení vydáno poradenským zařízením pro základní školu, je nutné, aby uchazeč v případě přijetí ke vzdělávání kontaktoval toto poradenské zařízení ohledně vydání nového doporučení pro Střední odbornou školu, Liberec, Jablonecká 999.

Ve dnech 5. a 6. dubna odesíláme všem přihlášeným uchazečům nebo zákonným  zástupcům nezletilých uchazečů dopis s informacemi k dalšímu průběhu přijímacího řízení, s přidělením registračního čísla uchazeče a s dalšími pokyny k nakládání se zápisovými lístky apod. Součástí dopisu bude i informace o termínu zveřejnění výsledků přijímacího řízení a pozvánka ke školní zkoušce (týká se pouze uchazečů oborů Obchodní škola, Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá).

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

V souladu s § 60, odst. 1 školského zákona vyhlašuji první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

OborPočet uchazečů
Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) 32
Zahradnické práce (41-52-E/01) 22
Zahradnická výroba (41-52-E/02) 4
Strojírenské práce (23-51-E/01) 14
Zednické práce (36-67-E/01) 11
Malířské a natěračské práce (36-57-E/01) 14
Dlaždičské práce (36-51-E/01) 3
Šití oděvů (31-59-E/01) 8
Provozní služby (69-54-E/01) 14
Obchodní škola (63-51-J/01) 10
Praktická škola dvouletá (78-62-C/02) 10
Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) 6

 

Jednotná kritéria do oborů vzdělání denní formy a způsob hodnocení jejich splnění

KritériumZpůsob hodnocení
Prospěch Hodnocení průměrného prospěchu na vysvědčeních z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku) v bodové škále od 0 do 100 bodů (nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020).
Chování Hodnocení chování na vysvědčeních z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku) v bodové škále od 0 do 400 bodů (nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020).
Poslední ročník povinné školní docházky Hodnocení v bodové škále od 10 do 100 bodů (9. ročník 100 b., 8. ročník 20 b., 7. a nižší ročník 10 b.).
Typ školy, kde absolvoval uchazeč povinnou školní docházku Hodnocení 500 bodů absolvent ZŠ/ ZŠ praktická, 0 bodů absolvent ZŠ speciální.
Uchazeč podává přihlášku do SOŠ Jablonecká Poprvé – 500 bodů; podruhé – 100 bodů; potřetí – 0 bodů.
Motivační rozhovor obchodní škola Hodnocení ve škále 0 – 800 bodů, minimální počet pro přijetí je v ústní části zkoušky je 200 bodů.
Motivační rozhovor praktická škola dvouletá Hodnocení ve škále 0 – 800 bodů, minimální počet pro přijetí je 300 bodů.
Motivační rozhovor praktická škola jednoletá Hodnocení ve škále 0 – 800 bodů, minimální počet pro přijetí je 300 bodů.

 

Dle § 60d odst. 3 školského zákona podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí určené součtem bodů uchazeče za jednotlivá kritéria. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení. Při rovnosti dosažených bodů za stanovená kritéria bude v celkovém pořadí upřednostněn uchazeč s lepším prospěchem v předmětu praktických činností (případně předmětu s jiným názvem zaměřeném na pracovní činnosti) v posledním ročníku povinné školní docházky.

Ředitel školy dle § 60, odst. 3 stanovuje školní přijímací zkoušku – motivační rozhovor, zaměřený na studijní předpoklady uchazeče. Tato zkouška se týká pouze oborů Obchodní škola, Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá (obory typu C, J). Uchazeči v ostatních oborech vzdělání zkoušku nekonají (obory typu E).

 

Informace k motivačním rozhovorům – školní přijímací zkouška

Motivační rozhovor oboru Obchodní škola se skládá z části písemné – jednoduché úlohy v matematice a českém jazyce v bodové škále 0–300 bodů a z části ústní v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–250 bodů a v oblasti všeobecných znalostí v bodové škále 0–250 bodů. Maximální počet dosažených bodů je 800. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 200 bodů v ústní části.

Motivační rozhovor oboru Praktická škola dvouletá se skládá z části ústní - v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–400 bodů, v oblasti jemné a hrubé motoriky v bodové škále 0–200 bodů a v oblasti studijních předpokladů 0–200 bodů. Studijní předpoklady jsou zaměřené na výživu a přípravu pokrmů, práce s materiály, šití, rodinnou výchovu, čtení s porozuměním, opis textu jednoduché věty a časovou orientaci. Maximální počet dosažených bodů je 800. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 300 bodů.

Motivační rozhovor oboru Praktická škola jednoletá se skládá z části ústní - v oblasti sociálního chování a komunikace v bodové škále 0–350 bodů, v oblasti jemné a hrubé motoriky v bodové škále 0–100 bodů a v oblasti studijních předpokladů 0–350 bodů. Studijní předpoklady jsou zaměřené na výživu a přípravu pokrmů, provoz a údržbu domácnosti, rodinnou výchovu, čtení s porozuměním, opis textu jednoduché věty a časovou orientaci. Maximální počet dosažených bodů je 800. Minimální počet bodů nutných pro přijetí uchazeče je dosažení 300 bodů.

Motivační rozhovor (školní přijímací zkouška) se koná v pondělí 25. 4. 2022 a v úterý 26. 4. 2022.

 

Přihláška

Přihláška ke vzdělávání se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo.

  Formulář přihlášky ke studiu

Součástí přihlášky je lékařský posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. Tento posudek vyžadujeme u přihlášek do všech našich oborů vzdělání.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, v tom případě uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. V případě, že uchazeč podává přihlášku do dvou oborů SOŠ, Liberec, Jablonecká 999, p. o., vyplní a podá dva stejnopisy přihlášky.

Uchazeč spolu s přihláškou dokládá doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami - §1, odst. 1 písm. h) Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč, který se hlásí přímo ze základní školy, bude mít na zadní straně přihlášky doplněnou klasifikaci prospěchu a chování z posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky, opatřenou razítkem školy. Uchazeč, který se hlásí ze střední školy, z domácnosti apod., přikládá k přihlášce úředně ověřené kopie dvou posledních vysvědčení plnění povinné školní docházky.

Základní škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace - § 51, odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2022.

Důvody pro vrácení přihlášky uchazeči respektive nezařazení uchazeče do přijímacího řízení

 • Přihláška není na předepsaném tiskopisu stanoveném ministerstvem - § 60a školského zákona
 • Přihláška postrádá náležitosti jako posudek o zdravotní způsobilosti, podpisy uchazeče respektive zákonného zástupce uchazeče, vyjadřující souhlas s jejím podáním, osobní údaje uchazeče, hodnocení chování a prospěchu uchazeče z posledních dvou ročníků, ve kterých plnil nebo plní povinnou školní docházku a zvolený obor vzdělání
 • Přihláška postrádá přiložené doporučení ze školského poradenského zařízení ke vzdělávání uchazeče ve škole zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona
 • Přihláška je poškozena nebo znečištěna, obsah je nečitelný
 • Přihláška byla doručena škole po termínu respektive podací razítko došlé zásilky je po termínu 1. 3. 2022
 • Posudek o zdravotní způsobilosti vylučuje vzdělávání uchazeče ve zvoleném oboru
 • Přihláška obsahuje obor vzdělání, který není v nabídce aktuálně otevíraných oborů školy

 

PhDr. Milan Adamec
ředitel školy

 

Bližší informace pro uchazeče o studium:

 DSF0013u

David Liška

místnost A201

Tel.: 484 842 102, 728 035 440

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

 

Kam dále:

Rezervace individuální prohlídky školy

Virtuální prohlídka školy