Loading color scheme

Bezpečný internet

logo LK

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Zahájení realizace projektu: květen 2015

Ukončení realizace projektu: prosinec 2015

Číslo smlouvy: OLP/1015/2015

Výše poskytnuté dotace LK: 19000,-Kč

 

Škola se v rámci programu primární prevence zapojila programu Program resortu školství, mládeže a zaměstnanosti. Správcem programu je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Podprogram 4.3 - Specifická primární prevence rizikového chování 2015, v rámci něhož bude podporována příprava a realizace zákonem stanoveného minimálního preventivního programu škol a školských zařízení. Podporované projekty budou mít za cíl předcházení společensky nežádoucích jevů jako je šikana, vandalismus, užívání omamných látek, záškoláctví, extremismus apod).

Škola v rámci tohoto programu vytvořila projekt Bezpečný internet, který má zlepšit, díky vzdělávání pedagogů a žáků, podmínky v rámci specifické primární prevence na SOŠ Liberec. Obsahem projektu jsou cílené aktivity zaměřené na předcházení a omezování výskytu rizikového chování žáků školy, na témata Bezpečný internet a Sociální sítě a jejich nebezpečí.