Logo OPVVV

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014460

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Hlavním cílem projektu je rozvoj školy ve vybraných prioritních oblastech pro svůj další rozvoj a budoucí směřování. 

Projekt je zaměřen na témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů a spolupráce s veřejností v následujících aktivitách: 

  • kariérové poradenství pro žáky,
  • profesní rozvoj a podpora pedagogů prostřednictvím vzdělávání a supervize,
  • stáže pedagogů ve firmách u zaměstnavatelů,
  • aktivity rozvíjející ICT,
  • kluby pro žáky,
  • projektové dny,
  • komunitně osvětová setkání s veřejností.

Projekt je řízen interním týmem.

Projekt „Kompetence pro SOŠ II“ je spolufinancován Evropskou unií v Operačním program Výzkum, vývoj a vzdělávání.